waar-is-daan.jpg | Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Daan

1. TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Op alle overeenkomsten tussen Daan, medewerkers van Daan en u is het Nederlands Recht van toepassing.
1.4 Indien er andere afspraken worden gemaakt in afwijking van de algemene voorwaarden dan wordt dit schriftelijk bevestigd.

2. OFFERTE
2.1 Alle door Daan uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van een maand.
2.2 Indien u akkoord bent met het voorstel zal dit schriftelijk bevestigd worden met een aparte overeenkomst met de gemaakte afspraken.
2.3 U kunt de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij dit anders in de overeenkomst is overeengekomen.
2.4 De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door u en Daan worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
3.1 Onze medewerkers werken onder uw leiding en toezicht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige werkgeversaansprakelijkheid voor het uitvoeren van de opdracht.
3.2 De uitvoering van de opdracht die is aangegaan vindt bij u plaats in het bedrijf of op het werkterrein.
3.3 U stelt aan onze medewerkers kantoorruimte, de bijbehorende faciliteiten en de nodige informatie ter beschikking voor het goed uitvoeren van de opdracht.
3.4 Per kalenderjaar heeft Daan het recht om zijn medewerkers twaalf werkdagen uit de lopende opdracht te halen om cursussen, workshops en dergelijke te laten volgen. Hierover zal u tijdig worden geïnformeerd.

4. MEER- & MINDERWERK
U bent verplicht om het afgesproken aantal uur af te nemen. Mocht gedurende de opdracht blijken dat er sprake is van een veranderende vraag dan horen wij dit graag. Daan zal samen met zijn medewerkers en u kijken of de afspraken gewijzigd kunnen worden.

5. TARIEVEN
5.1 De vergoeding voor Daan wordt berekend door het overeengekomen uurtarief voor de ingezette medewerker te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de medewerker is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door Daan gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.
5.2 De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen twee maal per jaar (in januari en juli) worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde interim professionals stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.
5.3 Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door Daan BV wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daar mee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:
– werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%
– werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%
– zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%
Deze berekening geldt niet voor opdrachten in de zorg of in het onderwijs.
5.4 Reiskosten voor woon-werk verkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belastingvrije en premievrije kilometervergoeding. Bij het reizen met het openbaar vervoer worden bij u de daadwerkelijke gemaakte kosten in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren.
5.5 De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van u worden gemaakt, komen geheel voor uw rekening.
5.6 Indien Daan expliciet toestemming verleent aan zijn medewerkers en u om rechtstreeks werkzaamheden voor u te verrichten, dan wordt een bemiddeling fee aangehouden van een nader overeen te stemmen aantal bruto maandsalarissen inclusief 8% vakantiegeld en exclusief BTW.
5.7 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is de opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens.

6. OPDRACHTUITVOERDERS
6.1 Het is voor u niet toegestaan om de door Daan ingezette medewerkers in dienst te nemen of buiten Daan om voor zich te laten werken binnen twaalf maanden na het einde van de opdracht. Dit geldt ook voor de medewerkers die door Daan zijn aangeboden maar niet door u zijn ingezet.
6.2 Het is voor u niet toegestaan de ingezette medewerker ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daan.
6.3 Als de ingezette medewerker om welke reden dan ook bij u uitvalt, vervangt Daan de medewerker door een gelijkwaardige kandidaat.
6.4 Op overtreding van het bepaalde in dit artikel staat een niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 10.000,00 per overtreding, en € 2.000,00 voor iedere dag
dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Daan om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

7. FACTURERING, BETALING & RECLAMES
7.1 Betaling van de vergoeding gaat op basis van maandelijkse of wekelijkse facturering.
7.2 Facturen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te worden betaalt.
7.3 Als u het niet eens bent met de door Daan verstuurde facturen, dan dient u dit binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk aan Daan kenbaar te maken. Na deze periode vervalt uw recht hierop.

8. OVERMACHT & WANPRESTATIE
8.1 Daan kan de opdracht en overeenkomsten onmiddellijk eindigen als u in staat van faillissement raakt, surseance van betaling is verleend, of op andere wijze het beheer over eigen vermogen verliest.
8.2 Indien u uw afspraken niet nakomt, kan door Daan de overeenkomst worden opgeschort.

9. AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Daan is nooit aansprakelijk voor schade en verliezen die door de ingezette medewerkers worden veroorzaakt. Dit geldt voor schade en verliezen aan zowel opdrachtgever als derden. Opdrachtgever vrijwaart Daan tegen aanspraken van deze derden.
9.2 Daan is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van verrichte werkzaamheden door ingezette medewerkers.
9.4 U heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het handelen en nalaten van de ter beschikking gestelde medewerkers, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan Daan.

10. GEHEIMHOUDING
Er geldt een geheimhoudingsplicht voor alle vertrouwelijke informatie die door beide partijen wordt verstrekt. Het treffen van voorzorgsmaatregelen is verplicht, zoals het verplichten tot geheimhouding voor medewerkers.

11. GESCHILLEN
Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestiging van Daan die de overeenkomst heeft getekend is gevestigd

12. INWERKINGTREDING
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 januari 2017 en vervangen daarmee alle eerdere algemene voorwaarden van Daan.

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn

Favorieten vacatures