Daan | Algemene voorwaarden

Voorwaarden van Daan

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1   Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveranties, overeenkomsten, uitvoeringen en overige verbintenissen van Daan B.V. en de aan Daan B.V. gelieerde ondernemingen, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2   Op alle overeenkomsten tussen Daan, medewerkers van Daan en u is het Nederlands Recht van toepassing.
1.3   Indien er andere afspraken worden gemaakt in afwijking van de algemene voorwaarden dan wordt dit schriftelijk bevestigd.

Artikel 2. Offerte
2.1   Alle door Daan uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. Offertes hebben een geldigheidsduur van een kalendermaand.
2.2   Indien u akkoord bent met het voorstel zal dit schriftelijk bevestigd worden met een aparte overeenkomst met de gemaakte afspraken.
2.3   U kunt de overeenkomst voor bepaalde tijd niet tussentijds opzeggen, tenzij dit anders in de overeenkomst is overeengekomen.
2.4   De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door u en Daan worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1   Onze medewerkers werken onder uw leiding en toezicht. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige werkgeversaansprakelijkheid voor het uitvoeren van de opdracht.
3.2   De uitvoering van de opdracht die is aangegaan vindt bij u plaats in het bedrijf of op het werkterrein.
3.3   U stelt aan onze medewerkers kantoorruimte, de bijbehorende faciliteiten en de nodige informatie ter beschikking voor het goed uitvoeren van de opdracht.
3.4   Per kalenderjaar heeft Daan het recht om zijn medewerkers twaalf werkdagen uit de lopende opdracht te halen om cursussen, workshops en dergelijke te laten volgen. Hierover zal u tijdig worden geïnformeerd.
3.5   U heeft geen recht op de exclusieve terbeschikkingstelling van een medewerker.

Artikel 4. Meer- & minderwerk
U bent verplicht om het afgesproken aantal uur af te nemen. Mocht gedurende de opdracht blijken dat er sprake is van een veranderende vraag dan horen wij dit graag. Daan zal samen met zijn medewerkers en u kijken of de afspraken gewijzigd kunnen worden.

Artikel 5. Tarieven
5.1   De vergoeding voor Daan wordt berekend door het overeengekomen uurtarief voor de ingezette medewerker te vermenigvuldigen met het aantal uren dat de medewerker is ingezet bij en voor het verrichten van de opdracht. Alle door Daan gehanteerde tarieven zijn exclusief omzetbelasting, reis-, verblijf- en onkostenvergoedingen.
5.2   U bent verantwoordelijk voor juiste, tijdige en volledige invulling en accordering van de urenstaten. Als u hier niet aan voldoet, dan gaan wij uit van het door de medewerker ingevulde aantal uren. De urenstaat van de medewerker kwalificeert alsdan als juist. Bij een geschil over het aantal gewerkte uren, gaan wij uit van het door de medewerker doorgegeven aantal uren, tenzij u tegenbewijs levert binnen 8 dagen nadat de uren aan u kenbaar zijn gemaakt.
5.3   De tarieven zijn in de overeenkomst vastgelegd en kunnen tweemaal per jaar worden gewijzigd, indien ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of cao-afspraken de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van het door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde interim professionals stijgen, dan wel indien de kosten van de activiteiten die uit de opdracht voortvloeien vanwege een andere oorzaak een verhoging ondervinden.
5.4   Indien en voor zover het voor de juiste en tijdige uitvoering van de opdracht door Daan wenselijk wordt geoordeeld en de opdrachtgever daarmee instemt, zullen extra werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht (overwerk) ook buiten de normale kantooruren (07.00 – 18.00 uur) verricht kunnen worden. In dat geval wordt het uurtarief voor bedoelde werkzaamheden als volgt berekend:
– werkdagen tot 24.00 uur gewoon uurtarief x 125%
– werkdagen na 24.00 uur en zaterdagen gewoon uurtarief x 150%
– zon- en feestdagen gewoon uurtarief x 200%
Deze berekening geldt niet voor opdrachten in de zorg of in het onderwijs of als daar via een overeenkomst tussen betrokken partijen van wordt afgeweken.
5.5   Reiskosten voor woon-werkverkeer worden standaard vergoed op basis van de op dat moment geldende, door de overheid vastgestelde belasting- en premievrije kilometervergoeding en aan u in rekening gebracht. Bij het reizen met het openbaar vervoer worden bij u de daadwerkelijke gemaakte kosten in rekening gebracht. De reiskostenvergoeding is onafhankelijk van het aantal gewerkte uren.
5.6   De kosten van overige zakelijke kilometers en overige kosten die in opdracht van u worden gemaakt, komen geheel voor uw rekening.
5.7   Indien Daan expliciet toestemming verleent aan zijn medewerkers en u om rechtstreeks werkzaamheden voor u te verrichten, dan wordt een bemiddeling fee aangehouden van een nader overeen te stemmen aantal bruto maandsalarissen inclusief 8,33% vakantiegeld en exclusief BTW.
5.8   Onverminderd het bepaalde in artikel 5 is de opdrachtnemer gerechtigd jaarlijks per 1 januari haar prijzen en tarieven aan te passen op basis van de CBS consumentenprijsindex alle huishoudens.

Artikel 6. Overname medewerkers
6.1   Het is niet toegestaan om gedurende of na afloop van de terbeschikkingstelling een arbeidsverhouding – in de ruimste zin van het woord -  met onze medewerkers aan te gaan. Indien u daar toch toe overgaat, dan dient u dit schriftelijk aan ons te melden en bent u aan ons een redelijke vergoeding verschuldigd van 25% over het overeengekomen uurtarief, vermenigvuldigd met 1.872 uur. Het door de betreffende medewerker aantal voor u gewerkte uren mag op deze 1.872 uren in mindering worden gebracht. 
6.2   Het is voor u niet toegestaan de ingezette medewerker ter beschikking te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Daan.
6.3   Als de ingezette medewerker om welke reden dan ook bij u uitvalt, vervangt Daan de medewerker door een gelijkwaardige kandidaat.
6.4   Op overtreding van de meldplicht in lid 1 en/of het bepaalde in lid 2 van dit artikel staat een boete van € 10.000 per overtreding, en € 2.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Daan om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Artikel 7. Facturering, betaling & reclames
7.1   Betaling van de vergoeding gaat op basis van maandelijkse of wekelijkse facturering.
7.2   Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden betaald.
7.3   Als u het niet eens bent met de door Daan verstuurde facturen, dan dient u dit binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Daan kenbaar te maken. Na deze periode vervalt uw recht hierop.

Artikel 8. Overmacht & wanprestatie
8.1   Daan kan de opdracht en overeenkomsten onmiddellijk eindigen als u in staat van faillissement raakt, surseance van betaling is verleend, of op andere wijze het beheer over eigen vermogen verliest.
8.2   Indien u uw verplichtingen ten aanzien van een gesloten overeenkomst met Daan niet nakomt, kan door Daan de overeenkomst worden opgeschort.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden opdrachtgever
9.1   Indien een medewerker onverhoopt de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, dan dient u tenminste vier dagen van tevoren zowel Daan als de medewerker hiervan in kennis stellen. Indien de medewerker beschikt over een oproepovereenkomst in de zin van artikel 7:628a Burgerlijk Wetboek, dan bent u het tarief verschuldigd over het aantal uren verband houdende met de oorspronkelijke oproep, indien u de oproep wijzigt of annuleert binnen vier dagen voorafgaand aan de oorspronkelijke aanvangsdatum van de werkzaamheden van de medewerker.
9.2   Indien Daan schade lijdt doordat de informatie over de te verrichten werkzaamheden niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie of doordat de later (aangereikte en) aangepaste functieomschrijving niet overeenstemt met de werkelijk uitgeoefende functie, dan bent u gehouden die schade volledig aan Daan te vergoeden.
9.3   U bent verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee de medewerker de overeengekomen arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden en zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de medewerker in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
9.4   U dient Daan op verzoek tijdig, juist en volledig inzake de looncomponenten van de inlenerbeloning te informeren, zodat Daan het juiste loon aan de medewerker kan bepalen. Daan is gerechtigd om de inlenersbeloning, alsmede het hiermee verband houdende tarief met terugwerkende kracht te corrigeren en aan u in rekening te brengen, indien blijkt dat de inlenersbeloning onjuist is vastgesteld.

9.5     Niet-functierelevante vereisten die kunnen leiden tot (in)directe discriminatie, onder meer verband houdend met ras, godsdienst, geslacht en/of handicap, kunnen niet door u worden gesteld. In door Daan nimmer worden gehonoreerd.
9.6     U dient de aan u, in het kader van de terbeschikkingstelling ter kennis gekomen persoonlijke gegevens van de medewerkers, vertrouwelijk te behandelen en verwerkt deze in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante wetgeving. Een datalek dient u onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens, Daan en de betrokken medewerkers te melden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1   Daan is nooit aansprakelijk voor schade en verliezen die door de ingezette medewerkers worden veroorzaakt, zowel aan opdrachtgever als derden. Daan is ook niet aansprakelijk voor schade die door de medewerkers zelf worden geleden, waaronder nadrukkelijke schade verband houdende met arbeidsongevallen, letsel en de dood onder dienen te worden begrepen. Opdrachtgever vrijwaart Daan tegen aanspraken van deze derden.
10.2   Daan is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van verrichte werkzaamheden door ingezette medewerkers.
10.3   U heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het handelen en nalaten van de ter beschikking gestelde medewerkers, waarvan de kosten niet doorberekend zullen worden aan Daan.
10.4   Boetes en/of (na)heffingen, opgelegd op basis van wet- en/of regelgeving, die het directe gevolg zijn van het niet, niet juist en/of niet tijdig nakomen van procedures en/of verplichtingen door u, worden door Daan bij u in rekening gebracht en dienen binnen de gestelde termijn door u aan Daan te worden betaald.
10.5   Eventueel resterende aansprakelijkheid voor enige schade is in ieder geval per gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de verzekering van Daan ten aanzien van de schade uitkeert. Indien Daan niet voor de betreffende schade is verzekerd of de verzekering niet volledig uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Daan beperkt tot het door Daan gefactureerde bedrag. Is het bedrag dat in rekening is gebracht afhankelijk van een tijdsfactor, dan is de aansprakelijkheid van Daan beperkt tot het bedrag dat door ons in de maand voorafgaand aan de melding van de schade aan u in rekening is gebracht. Bij gebreke aan een voorafgaande maand, geldt het bedrag dat naar verwachting in rekening zou worden gebracht. Voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen, is Daan nooit aansprakelijk.

Artikel 11. Geheimhouding
Er geldt een geheimhoudingsplicht voor alle vertrouwelijke informatie die door beide partijen wordt verstrekt. Het treffen van voorzorgsmaatregelen is verplicht, zoals het verplichten tot geheimhouding voor medewerkers.

Artikel 12. Geschillen
Alle geschillen die voortvloeien of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestiging van Daan die de overeenkomst heeft getekend is gevestigd.

Artikel 13. Inwerkingtreding
Deze algemene voorwaarden treden in werking op 1 oktober 2021 en vervangen daarmee alle eerdere algemene voorwaarden van Daan B.V..

Hoe wil je solliciteren?

 

Soliciteren via een formulier

Soliciteren via een video

Soliciteren via LinkedIn